Colleges financieel toezicht

De Colleges financieel toezicht (Cft) hebben als doel om in gezamenlijkheid met de besturen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba duurzame overheidsfinanciën te realiseren.

De colleges beogen een positieve bijdrage te leveren aan goed openbaar bestuur, de welvaart en het welzijn van de bevolking van de (ei)landen.

Geschiedenis

De Nederlandse Antillen hadden jarenlang substantiële en structurele problemen op het terrein van de overheidsfinanciën. De begrotingen waren onvoldoende betrouwbaar en realistisch, jaarrekeningen werden te laat opgesteld, de controles door de externe accountants liepen achter en de schuldposities van de eilanden waren problematisch.

Cft office work

Na referenda op alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen bleek dat de meerderheid van de bevolking de Nederlandse Antillen als staatsverband wilde opheffen. Tijdens een eerste Ronde Tafelconferentie in november 2005 werd het startschot gegeven om te komen tot nieuwe staatkundige verhoudingen. Per 10 oktober 2010 kwamen deze nieuwe staatkundige verhoudingen tot stand. Curaçao en Sint Maarten werden autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, Sint Eustatius en Saba werden bijzondere gemeenten van Nederland.

Afgesproken werd dat Nederland een groot deel van de schulden van de Nederlandse Antillen zou overnemen en dat de eilanden tot structurele verbetering van de overheidsfinanciën zouden komen. Nederland, Curaçao en Sint Maarten kwamen in gezamenlijkheid overeen dat er onafhankelijk financieel toezicht moest komen op de openbare financiën van de nieuwe landen. Dit werd vastgelegd in de consensus Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft). Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba werd afgesproken dat het financieel toezicht zou plaatsvinden op basis van een Nederlandse wet, de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES). Met de Rft en Wet FinBES werden twee Colleges financieel toezicht ingesteld. Het Cft Curaçao en Sint Maarten (Cft) en het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES).

Aruba is sinds 1986 een autonoom land binnen het Koninkrijk. De financiële situatie van het land gaf er in 2015 aanleiding toe dat ook voor Aruba onafhankelijk financieel toezicht werd ingesteld. Hiertoe werd een aantal afspraken met Nederland overeengekomen in de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft) met een bijbehorend protocol. De LAft trad op 2 september 2015 in werking, met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2015. Hiermee werd het College Aruba financieel toezicht (CAft) ingesteld en zijn er nu drie Colleges financieel toezicht.

De organisatie

Ieder college bestaat uit een voorzitter en leden. Zij worden benoemd door de Rijksministerraad. De colleges worden ondersteund door een gemeenschappelijk secretariaat, met kantoren op Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Het secretariaat bestaat uit beleidsmedewerkers, een jurist, een econoom en een team bedrijfsvoering. Zij staan onder de leiding van een secretaris en plaatsvervangend secretaris.

College Aruba financieel toezicht

Het College Aruba financieel toezicht heeft een signalerende en adviserende rol. De taken van het college zijn gericht op het toetsen van het gehele begrotingsproces aan de normen, zoals deze zijn opgenomen in de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht. Het college kan gevraagd en ongevraagd adviseren.

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba is verantwoordelijk voor het adviseren van de besturen van de openbare lichamen en van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het college heeft een belangrijke rol bij het toezicht op het financieel beheer van de openbare lichamen. Het college kan te allen tijde een onderzoek instellen naar het beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Daarover kan het college afspraken maken met de bestuurscolleges.

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten heeft een signalerende en adviserende rol. De taken van het college zijn gericht op het toetsen van het gehele begrotingsproces aan de normen zoals opgenomen in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten. Het college kan gevraagd en ongevraagd adviseren.

De Collegeleden

Lidewijde Ongering

Lidewijde Ongering

Lid op voordracht van het Koninkrijk, tevens voorzitter

Hellen van der Wal

Hellen van der Wal

Lid op voordracht van Aruba

Glenn Thodé

Glenn Thodé

Lid op voordracht van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Elisabeth de Cuba

Elizabeth de Cuba

Lid op voordracht van Curaçao

Julisa Frans

Julisa Frans

Lid op voordracht van Sint Maarten

Elisabeth de Cuba

Hans Hoogervorst

Lid op voordracht van Nederland

Lidewijde Ongering

voorzitter

Mevrouw drs. L.M.C. (Lidewijde) Ongering is sinds 1 februari 2023 voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, het College Aruba financieel toezicht en het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba op voordracht van het Koninkrijk. Zij heeft een lange staat van dienst bij een groot aantal Nederlandse ministeries. Zo was zij secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en daarvoor bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar bekleedde zij ook de functie van directeur-generaal Bereikbaarheid.

Lidewijde Ongering vervulde ook de functie van plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, plaatsvervangend directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze heeft een master Bestuurskunde van de Technische Universiteit Twente.

Nevenfuncties: –

Hellen van der Wal

lid op voordracht van Aruba

Mevrouw mr. dr. H.A. (Hellen) van der Wal is sinds 1 augustus 2018 lid van het College Aruba financieel toezicht op voordracht van Aruba. In 1997 startte zij bij de Raad van Advies van Aruba waar zij van 2004 tot 2018 werkzaam was als secretaris. In die periode verdiepte zij zich verder in de openbare financiën. Zij was onderzoeksleider Landsbegrotingen en voorbereiding instelling Begrotingskamer Aruba, lid van de Studiegroep Openbare Financiën en lid van de Commissie Versterking Democratisch Bestel.

Daarnaast was Hellen van der Wal jarenlang verbonden aan de Stichting Arubaanse Kinder- en Jeugdtelefoon. Eerst als medeoprichter en later als voorzitter en secretaris. Ook was zij van 2007 tot 2011 Caribisch vertegenwoordiger in de International NGO Advisory Council for Follow Up to the UN Secretary General’s Study on Violence Against Children. In 2006 richtte zij de Stichting Maatschappij & Criminaliteit, waarvan zij voorzitter is.

Hellen van der Wal startte haar loopbaan als hoofd public relations & publiciteit bij de Diabetesvereniging Nederland en redacteur/producer bij de Stichting Teleac. Ook bekleedde zij diverse functies bij de Arubaanse overheid. Zo was zij wetgevingsjurist bij de Directie Wetgeving, hoofd Beleid Directie Openbare Orde en Veiligheid, hoofd Beleidsstaf Korps Politie Aruba en Beleidsadviseur van de minister van Justitie. Hellen van der Wal studeerde journalistiek en rechtsgeleerdheid. Zij promoveerde in 2011 in de rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Stichting Maatschappij & criminaliteit
 • Lid Raad van Toezicht Fundacion Parke Nationale Aruba
 • Voorzitter Dutch Caribbean Nature Alliance

Glenn Thodé

lid op voordracht van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De heer mr. dr. G.A.E (Glenn) Thodé is sinds 1 juli 2020 lid van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba op voordracht van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hij begon zijn bestuurlijke carrière in 2008 als gezaghebber van Bonaire. Glenn Thodé is voorzitter van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland en van de Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens BES. Eerder was hij voorzitter van de Electorale Raad (Kiesraad) van Aruba, bij de Raad van Toezicht van de Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba, de Begeleidingscommissie Evaluatie Consensusrijkswetten Justitie en de Adviescommissie Scholengemeenschap Bonaire. Hij was tevens lid van de Evaluatiecommissie Staatkundige Structuur Caribisch Nederland (Commissie Spies).

Glenn Thodé startte zijn loopbaan als computer software instructeur en systeembeheerder. Daarna maakte hij de overstap naar de academische wereld. In opdracht van de Universiteit van Aruba en het Wereld Natuurfonds stelde hij concept wetgeving op voor de Fundacion pa Naturalesa y Parke. Van 1998 tot 2002 doceerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed hij zijn promotieonderzoek. Van 2002 tot 2008 was hij wetenschappelijk (hoofd)medewerker bij de Universiteit van Aruba. In 2012 werd hij rector van de Universiteit van Aruba. In 2022 startte hij bij de Rijksuniversiteit Groningen. Glenn Thodé is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de Rechtsgeleerdheid.

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens BES
 • Voorzitter Stichting Nature Trust
 • Lid NWO Programmacommissie Caribisch Onderzoek
 • Deeltijd docent strafrecht Rijksuniversiteit Groningen

Elizabeth de Cuba

lid op voordracht van Curaçao

Mevrouw J.E. (Elizabeth) de Cuba RA is sinds 1 oktober 2023 lid van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten op voordracht van Curaçao. Als zelfstandig ondernemer verleent zij ook diensten op het gebied van accounting, auditing en finance. Van 2017 tot 2022 werkte Elizabeth de Cuba als control and methodology leader in de Professional Practice Group voor de Ernst and Young Caribbean Assurance Practice. In deze functie werkte zij nauw samen met Ernst and Young Caribbean in onder meer Trinidad & Tobago, Jamaica, Barbados, Saint Lucia en Suriname.

Elizabeth de Cuba doceerde van 2018 tot 2020 het vak auditing aan de Universiteit van Curaçao. Vanaf 2015 doceerde zij als lid van het team van Ernst and Young Certified Learning Facilitators Auditing core learning classes. Hiervoor werkte zij in de functie van audit manager bij de assurance afdeling van Ernst and Young Dutch Caribbean. Elizabeth de Cuba studeerde Economics and Business en accountancy aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nevenfuncties:

 • Directeur ARIA Solutions BV

Julisa Frans

lid op voordracht van Sint Maarten

Mevrouw J.A. (Julisa) Frans Msc. is sinds 17 december 2021 lid van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op voordracht van Sint Maarten. Als zelfstandige consultant verricht zij ook diverse advieswerkzaamheden. Julisa Frans bekleedde van 2008 tot 2021 diverse financiële functies binnen de overheid van Sint Maarten, waaronder die van financieel management beambte en (senior) financieel beleidsadviseur.

Julisa Frans was lid van de monitoringscommissie belast met het bewaken van de uitvoering van de hervormingen uit het Landspakket Sint Maarten. Tevens was zij verantwoordelijk voor diverse financiële aspecten van de herstelwerkzaamheden na de orkanen Irma en Maria in 2017. In 2008 heeft zij haar bachelor Finance and Accounting behaald. In 2018 behaalde zij haar master openbaar bestuur en ontwikkeling aan de University of Birmingham.

Nevenfuncties:

 • Directeur Intuition Financial Advisory & Consulting Services
 • Portfolio & Accounting Officer (Compliance) Enterprise Support Project

Hans Hoogervorst

lid op voordracht van Nederland

De heer drs. J.F. (Hans) Hoogervorst is sinds 17 december 2021 lid van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, het College Aruba financieel toezicht en het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba op voordracht van Nederland. In 2002 en 2003 was hij minister van Financiën. Daarna werd hij minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In die rol voerde hij een nieuw zorgstelsel in. In 2007 verliet hij de politiek en maakte de overstap naar de Autoriteit Financiële Markten. Hier werd hij benoemd als bestuursvoorzitter. In 2011 werd hij voorzitter van de International Accounting Standards Board in Londen en lid van de Raad voor Financiële Stabiliteit.

Hans Hoogervorst startte zijn loopbaan in de internationale financiële sector in Washington, waarna hij terugkeerde naar Nederland in de functie van beleidsadviseur. Hij was vervolgens jarenlang actief in de Nederlandse politiek en bekleedde diverse bestuurlijke functies. Zo was hij vier jaar lid van de Tweede Kamer. Ook vervulde hij de rol van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hans Hoogervorst studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zijn master internationale betrekkingen aan de Johns Hopkins University in Washington.

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid International Foundation for Valuing Impacts